AQWAVİTAL GIDA KOZMETİK İLAÇ PAZARLAMA İNŞAAT İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

AQWAVİTAL GIDA KOZMETİK İLAÇ PAZARLAMA İNŞAAT İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve bağlı mevzuatına uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “veri sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verileri aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

KVK Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği, Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, hukuka ve KVK Kanunu’nun amacına uygun olarak Şirketimizin ticari işbirliklerinin, yönetim ve iletişim faaliyetlerinin ve stratejilerinin doğru olarak planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi, ürün ve hizmetlerinden kişisel veri sahiplerinin en iyi şekilde faydalandırılması için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve onların talep, ihtiyaç ve isteklerine göre özel hale getirilerek önerilmesi, veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması, internet sitemizde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve sitede oluşan hataların giderilmesi, talep ve şikâyetlerini ileten kişisel veri sahipleri ile iletişime geçilmesi ve talep ve şikâyet yönetiminin sağlanması, etkinlik yönetimi, yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, Şirketimizin, grup şirketlerimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi/yetkili/çalışan değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla sınırlı olarak, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenebilecek ve yine KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları kapsamında iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, grup şirketlerine, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilecektir. Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme faaliyetine ilişkin olarak Şirket tarafından açık rızanız temin edilmektedir.

Çalışanlarımız için kişisel verilerinizin işlenme amaçları;

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan amaç ve sebeplerle işlenebilir. İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;

 • İş ilişkisinin ispatlanması
 • Ücret ve ücrete ilişkin bilgilerin kayıt altına alınması
 • Hastalık izinlerinin takibi ve izlenmesi
 • Çalışanlara ait bordro süreçlerinin yürütülmesi
 • Devamsızlık takibi, iş ve iş yeri kural ihlalleri hâlinde gerekli uyarı yazılarının hazırlanması, hukuki süreçlerin yönetimi
 • İş sözleşmesi ve personel yönetmeliğinde belirtilen şekilde ve amaçlarla sınırlı olarak işçinin bilgisayar, internet, elektronik posta ve telefon kullanım kurallarına uyumunun takibi ve izlenmesi
 • Çalışanların Şirket politikalarına uyumunun incelenmesi İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, ilgili mevzuatı ve diğer kanunlar ve mevzuat kapsamındaki gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;
 • Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak
 • Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi
 • Sosyal güvenlik mevzuatından doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için medeni duruma ilişkin kişisel verilerin işlenmesi
 • Bilgi güvenliği ihlallerinin soruşturulması ve araştırılması
 • Bilgi güvenliği denetimlerinin yürütülebilmesi
 • Yazılımlara ve dosyalara erişim için yetkilendirilmelerin yapılması
 • Yazılımların geliştirilip yürütülebilmesi
 • İş yerinin fiziki güvenliğinin temini
 • İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve denetimi
 • Bilgisayar sistemlerinin virüs vb. tehditlere karşı korunması Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle;
 • Şirket’in ortaya çıkabilecek(hırsızlık, çalışılan yerde çıkabilecek olay, münakaşa vb. tespiti, yetkisiz giriş tespiti vb.) operasyon alanları, çalışanların kişisel eşyalarının yerleştirildiği dolapların bulunduğu alanlar, yangın kaçış noktaları, bina/bölüm giriş-çıkış noktalarına yerleştirilen kameralarla görüntü alınması
 • Çalışanların erişebilecekleri alanlara yetki verilmesi ve erişim kontrolünün sağlanması Paydaşlar ile iş sözleşmelerinin ifasından doğan gereklilik nedeniyle özellikle;
 • Çalışanlara eğitim verilmesi Şirketin meşru menfaatlerinin sağlanması için, özellikle;
 • Çalışanla ilişkilerin yürütülmesi için; o operasyonlarda çalışanların performanslarının değerlendirilmesi, terfi süreçlerinin uygulanması o maaş ödemelerinin yapılabilmesi, zorunlu BES kesintilerinin yapılabilmesi o çalışanlar arasındaki ilişkilerin ve motivasyonun geliştirilmesi o vardiya yönetiminin ve takibinin yapılması o eğitim süreçlerinin takibi, eğitimlerin organize edilmesi o verimliliğin artırılması o sosyal ve yan haklar ile ilgili yönetim, iyileştirme ve organizasyon o kapı ve sistem giriş çıkışlarının yönetilmesi o personele taşıma (servis) hizmeti sağlanması
 • Şirketin idaresinin sağlanması için; o muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi o Şirket sistemlerinin çalışmasının sağlanması ve iş yeri düzeninin temini
 • Şirketin faaliyetlerini yürütebilmesi için; o Şirket içi raporlama yapılması ve kayıt tutulması o Şirketin temsili, Şirket adına 3. kişilerle irtibatın yürütülmesi o Şirket açısından özel risklerin tespiti amacıyla çalışanların kamuya açık bilgilerinin incelenmesi o vekâletname çıkarılması
 • Şirketin ekonomik varlığını koruyabilmesi için o Şirketin iş sırlarının korunması o gizlilik taahhüdüne bağlı olarak Şirket iş gücünün detaylı inceleme çalışması o hukuka aykırılıkların zamanında belirlenmesi Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhâlde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

c) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından internet sitesi, mobil uygulamalar, çağrı merkezi ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen teknik ve süreçsel yöntemlerle, bu kanalları kullanarak sizlere ticari hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkânı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde, Şirketimizin hukuki sorumluluklarını yerine getirebilmesi, sizlerle kurmuş olduğumuz iş ilişkisinin gereklerinin ifa edilebilmesi ve bu doğrultuda karşılıklı olarak sahip olduğumuz hakların tesisi, kullanılması ve korunması maksadı ve ilişkide olduğumuz kişisel veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerini gözeterek Şirketimizin meşru menfaatlerini korumak gibi amaçlar dahilinde işlemek üzere toplanmaktadır.

d) Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirketimiz talebi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, Şirketimizden;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVK Kanunu ve ilgili mevzuat uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu  kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak  istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi KVK Kanunu ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, “yazılı” olarak Şirketimize, aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilecek başvuru formunu doldurup imzalayarak;

Şahsen başvuru ile,

Noter vasıtasıyla,

Başvuru sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketimiz kayıtlı elektronik posta adresine  gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletmeniz gerekmektedir.

Yukarı